Search Results for: ut 'e lijte

windmolen vereniging út ‘e lijte

De windmolenvereniging “Út ‘e lijte” is op 4 maart 1994 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en het stimuleren van dorpsactiviteiten. Op 5 januari 1995 was het zover, een MICON 225kW ging in … Continue reading

Posted in

GEZOCHT door Ut’e Lijte !!

Der is yn de 90-jierren in foto-tastel oanskaft troch Ut ‘e Lijte en elts koe dy brûke. Wy wolle graach witte wêr as de SONY dig. kamera NO húsmannet! Graach efkes oanjaan by Sjoerd v.d. Weide.

Posted in stichting yn 'e lijte

Auto wiksel

                                                                Sneon hat Lidia Langhout de elektryske auto fan Janna en Anouk Kleine Rammelkamp krigen. Dy ha der…mei help fan heit Erik…..hast 3000 km mei riden. Janna en Anouk ha him fan binnen en fan … Continue reading

Posted in windmolenvereniging

stichting yn ‘e lijte

         Secretariaat: mevr. B. Blanksma-Dijkstra          Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum.           Tel. 0517-452726          E: blanksma.hitzum@hotmail.com                       … Continue reading

Posted in

BOEREKOALSTAMPPOTSJONGE 19 JANUARI 2019 om 18.00 OERE Per persoan wurdt in bydrage frege fan € 10,00 Opjaan foar 15 jan.  by Nelly Bruning:                       hettinga-bruning@hotmail.com  –  0517-452473 Sjoerd v.d. Weide:                sjvdweide@home.nl                   –  0517-452521                 Dit is in aktiviteit fan Moleferiening … Continue reading

Posted in windmolenvereniging