in de pers

Ook in 2016 zal iedereen hetzelfde willen. De geur van de krans, die de auto vult als je terugrijdt na een lange…

Geplaatst door Kaatsnieuws Redactie op maandag 28 maart 2016

 

21 oktober 2012

Kaatsvereniging De Trochsetters uit Ee stond afgelopen vrijdag nog even stil bij de successen van haar kaatsende leden. (Foto: bukro.nl).

Vlnr: Aukje van Kuiken, Imke van der Leest en HB-lid Tjeerd Dijkstra

Het waren weer de dames die het voortouw namen. Op de bond voor dames sloegen de dames Froukje Wolters, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken weer eens voorbest op maar het was deze keer net niet genoeg voor het allerhoogste. Na tweemaal goud was het nu zilver. Bovendien werd er op deze avond stil gestaan bij de winst op de afgelopen Dames-PC. Het winnende partuur van Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuiken werd nog een keer uitgebreid in het zonnetje gezet. Naast de bloemen voor de dames was er nog een extra onderscheiding voor de koningin van de Dames-PC Aukje van Kuiken.

Uit handen van HB-lid Tjeerd Dijkstra kreeg zij de zilveren Wimpel uitgereikt, het klavertje vier bij de mannen. Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is zij de derde kaatsster die dit ten deel valt. Vele sprekers lieten hun lovende woorden dikwijls vergezeld gaan van bloemen en presentjes. Het bleef daarna nog lang onrustig in het anders zo rustige Ee.


Betty Blanksma: De gewoane man wol graach op de hichte hâlden wurde……

,,Je helje tsjintwurdich earder de kolommen fan de krante mei it fangen fan in grutte fisk as dat der noch in stikje oer it keatsen yn komt. Dat hat meastentiids de grutte fan in postsegel. Dat falt je dan wol rau op it dak. Je witte dat it yn medialân de lêste tiid feroare is mar dat der mar sa’n lyts bytsje noch oer skreaun wurdt, dêr wurde je as bestjoerder en as keatsleafhawwer net bliid fan.“

Sjoch, lit ik ien ding foaropstelle, wy ha der as kv De Eendracht net allinne mei te krijen. It jildt ek foar oare ferienings. Se sjogge mar in ferrekt lyts bytsje fan al harren krewearjen yn de kranten werom.’’

Betty Blanksma, sûnt 1995 belutsen by keatsferiening De Eendracht út Hitsum, hat har dêr de ôfrûne simmer wol oan steurd. ,,It haadklassekeatsen hat noch neat te kleien mar wy ha it dan wol oer de wedstriden dy’t op de snein ferkeatst wurde. Want fan de sneonspartijen sjochst ek noch mar in bytsje werom. Dan prate wy noch net iens oer de froulju harren dwaan en litten. Dêr wurdt ‘te hooi en te gras’ ek noch mar in lyts stikje oer skreaun. Dat jildt foar hast alle kranten. Oer de measte bûnswedstriden fynst hast hielendal neat mear werom. Hat fansels alles te krijen mei it feit dat it yn ‘medialand’ allegearre oars wurden is. Sjoch, wy snappe ek wol dat ynternet in grutte spiler yn keatslân wurden is, mar ik bliuw derby dat de minsken moandeis noch graach wat fan it keatsen fan it ôfrûne wykein yn ‘e krante werom sjen wolle.

Yn 2000 binne wy hjir yn Hitsum úteinset met de Ald-Meiers Partij. Der is fan alles oan dien om dizze partij hannen en fuotten te jaan. Der giet in bepaalde tiid oerhinne mar wy as kommisje kinne no sizze: de Ald-Meiers Partij stiet as in hûs.’’

De Ald-Meiers Partij stiet as in hûs! (Foto: Irma Gerbenzon).

Oant 2007 wie de organisaasje fan de Ald-Meiers Partij in saak fan it bestjoer fan kv De Eendracht. Yn 2008 is der in kommisje oprjochte dy’t harren allinnich noch mar dwaande hâldt mei dizze partij. It is in selsstannige kommisje dy’t út fjouwer leden bestiet. Betty Blanksma is foarsitter, Piet Viëtor sekretaris en Irma Gerbenzon en Hendrik Schukken ha ek in sit yn dizze kommisje. It is in bewuste kar west om dizze wedstriid in eigen kommisje te jaan.

,,De Eendracht is mar in lytse feriening en dizze wedstriid hakt der as organisaasje nochal yn. It deistich bestjoer fan kv De Eendracht kin him no dwaande hâlde mei de ‘dagelijkse’ saken en wy passe op ‘e winkel fan de Ald-Meiers Partij. Us kommisjeleden hienen ek al in sit yn it bestjoer doe’t de earste wedstriid yn 2000 holden waard. Wy binne dus wol in bytsje yn it sâlt bebiten.

Je kinne dan ek sjen dat der nochal wat feroare is sûnt dat wy hjir yn 2000 mei úteinset binne. De media oandacht wie doe ek folle grutter. Omrop Fryslân radio en televyzje, GPTV, De Ljouwerter Krante, Frjentsjerter Krante, Frysk Deiblêd en De Eenhoorn, se wienen der allegearre en joegen rom omtinken oan dizze wedstriid. Dat wie fansels prachtich, net allinne foar ús as bestjoer mar ek foar de stipers dy’t dit mooglik makke hienen.

Sjoch, wy geane der miskien in bytsje oan foarby, mar foaral dy lêste groep wol harren namme wol graach yn kranten en op foto’s werom sjen fansels. Se binne wol wiis mei it keatsen en ha der wol wat foar oer mar der bliuwt no te min wikseljild mear oer. No ha wy as Ald-Meiers Partij noch gjin klachten hân mar eltsenien kin wol snappe as der gjin lûd mear jûn wurdt oer saken wêryn nochal wat jild stutsen wurdt, it hieltyd muoisamer wurdt om it noch oantreklik foar de stipers te hâlden.

In oantal jierren tebek is hjir noch in kear in man fan de Ljouwerter Krante west. Eltsenien fynt dat syn of harren wedstriid oandacht yn ‘e krante fertsjinnet sei de man, mar by ús is de romte ek mar beheind. Dat wie ek de lêste kear dat der wat romte foar ús yn de krante frij makke is. Wy as bestjoer fine dat wol oan de krappe kant. Mar as je no nei dit lêste jier sjogge dan binne jo mei Kaatsen.nl, de Frjentserter Krante, de Eenhoorn en de site fan de KNKB de iennigste trije dy’t noch berjocht dogge oer de Ald-Meiers Partij. Gjin Omrop Fryslân mear. Der wurdt sels net mear nei ús belle om efkes de stân fan saken troch te nimmen. It sil allegearre wol mei jild te krijen ha mar wy fine dat freeslik spitich. Ik fyn it foaral spitich foar al dy minsken, dy’t gjin ynternet ha, mar noch wol ynteresseare binne yn it keatsen. Miskien moatte wy it as kommisje oars oanpakke want wêr’t ik my wol oer fernuverje is dat der bytiden fan federaasjewedstriden, nachtkeatsen en oare soksoarte wedstriden hiele lappen tekst yn ’e krante ferskine. Wy prate dan oer kranten sa as Extra en sa. It sil wol net mear om te bûgen wêze.

Want lit ien ding dúdlik wêze: de Ald-Meiers Partij is net mear fuort te tinken út de wedstriden dy’t der wat ta dogge. Dat hienen wy doe’t wy der yn 2000 mei úteinsetten ek net tinke kinnen. Wy ha fansels wol in goeie start makke. Wy hienen in prachtich komitee fan oanbefeling. Neam mar op, Pieter Winsemius, Erica Terpstra, Annemarie Jorritsma en Cor Boonstra om der mar in pear te neamen. Fan de lêsten is Pieter Winsemius noch altyd in trouwe besiker. It ôfrûne jier hie hy in lyts part fan syn famylje hjir mei nei Hitsum nommen. In groep fan in 25 man en frou Winsemius wienen hjir by ús te gast.

Pieter WinsemiusPieter Winsemius: trouwe besiker (Foto: Irma Gerbenzon).

Dat fine wy prachtich mar ek de famyle Winsemius mei och sa graach by ús komme. Gjin poespas. Gewoan dwaan stiet by de famylje Winsemius heech yn it findel. Pieter praat ek altyd oer it ‘reünie’ gefoel dat hy hat as hy yn Hitsum te gast is. Ik tink dat Pieter as it heal kin hjir altyd wer weromkomme sil. Pieter is in ‘zekerheidje’. Erica Terpstra hat hjir ek ien kear west. Ik wit it noch skoan. De wedstriid begjint hjir altyd om tsien oere, mar om krapoan tweintich minuten oer njoggenen wie Erica hjir al op it fjlid en se bleau dan de hiele dei by ús. Wêr sjogge je soks noch? Nergens toch. Nee, dat wienen prachtige tiden. Net dat wy kleie. We ha noch noait safolle taskôgers as dit jier by it keatsen hân. Lit dêr gjin misbegryp oer bestean. Allinne it is foar ús wat de media oandacht oanbelanget der net better op wurden.

Oan belangstelling gjin brek! (Foto: Irma Gerbenzon).

Dat fyn ik net allinne spitich foar ús mar ek
foar al dy oare frijwilligers dy’t sa freeslik harren bêst dogge om de wedstriid goed del te setten en dêr heart oandacht yn de media wol by. It soe o sa spitich wêze as troch dit soarte saken
de stipers sa nei de eftergûn reitsje dat se it ‘belang’ om in wedstriid as dizze te stypjen net mear needsakelik fine. Dat kin it begjin fan de ein wêze.”

Een film van de Ald Meiers Partij 2011, gemaakt door de K.N.K.B.

Radio Eenhoorn heeft op www.eenhoornsport.nl een geschreven stuk geplaatst over de 12de editie van de Ald Meiers Partij

Berichtgeving van Omrop Fryslân

Iris van der Veen: “Zege Ald-Meiers Partij absoluut hoogtepunt”

Ja, geweldig! Had ik nooit durven dromen dat ik nog eens de Ald-Meiers Partij zou gaan winnen. Dat het uiteindelijk toch nog is gelukt heeft mij heel veel voldoening gegeven omdat ik die dag ook nog heel goed kaatste. Ik sla altijd op maar die dag moest ik ook in het perk. Terugkijkend mag ik wel stellen dat het die dag geweldig liep met dit als resultaat.”

(bron: http://www.kaatsen.nl)

Sjoukje Visser uit Ee is gisteravond (27-04-2011) in Leeuwarden tijdens de parturen presentatie onderscheiden met de 4 Wimpels’. (Foto: Henk Bootsma).

De ‘4 Wimpels’ staat gelijk aan het Klaverblad van Vier bij de mannen. Het staat voor de winst op de vier meest aansprekende wedstrijden uit het damescircuit t.w. De Ald-Meiers Partij, de Jong Famme Partij, de Frouljus PC en de Bondspartij. Sjoukje is de tweede kaatsster die deze onderscheiding wint. Fenna Zeinstra ging haar voor De prijs is ontworpen en gemaakt door beeldend kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert en juwelier Auke Kramer uit Franeker. (bron: http://www.kaatsen.nl)

Comments are closed.