GEZOCHT door Ut’e Lijte !!

Der is yn de 90-jierren in foto-tastel oanskaft troch Ut ‘e Lijte en elts koe dy brûke.

Wy wolle graach witte wêr as de SONY dig. kamera NO húsmannet! Graach efkes oanjaan by Sjoerd v.d. Weide.

This entry was posted in stichting yn 'e lijte. Bookmark the permalink.

Comments are closed.