Houtsnippers nedich??

Wa kin houtsnippers brûke yn Hitsum?
Moarnier wurde de houtsnippers makke en wij wolle it graach kwyt!!
Mear info: efkes nei Chris en Marijke

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.