Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VVH

Woensdag 13 Februari 2019
20.00 uur in Us Doarpshus

in de Boppeslach

Opening

Mededelingen

Notulen ledenvergadering 8 Maart 2018

Jaaroverzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2018

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jehannes Hoekstra

     Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur voor de vergadering bij
de voorzitter Klaas Huitema.

Activiteiten 2019

     Dorpsfeest

Rondvraag

Sluiting

 

 

 

This entry was posted in vvh. Bookmark the permalink.

Comments are closed.