Category Archives: externe adverteerders

Mei de bus nei Tryater

Tryater bestiet 50 jier en fiert dat mei in grutte jubileum-foarstelling yn De Lawei yn Drachten. Op freed 6 novimber kinne jo dêr mei de bus hinne fanút Achlum. Grûn in famyljekronyk oer twa boerefamyljes út itselde doarp Grûn fertelt … Continue reading

Posted in algemeen, externe adverteerders

Rabobank Clubkas Campagne: aandeel in de lokale samenleving

De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom zoeken wij op verschillende manieren verbinding met de lokale samenleving, onder andere via sponsoring. Leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben inspraak op de verdeling van … Continue reading

Posted in algemeen, externe adverteerders