ledenvergadering verslag 12-02-2015

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van “De Laatste Eer” op 12 februari 2015 om 20:00 uur in “Us Doarpshûs” in Hitzum

1. Opening:

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Ook een hartelijk welkom voor onze spreker van vanavond Dhr. Bonne Speerstra en echtgenote uit Sonnega en de aanwezige reservebode, dhr. Willem Zijlstra.

2. Mededelingen en Ingekomen Stukken:

*Er is een wisseling geweest van bestuursfuncties. Gerrit van Wallinga is voorzitter geworden en Joukje Kampen heeft de secretarisfunctie overgenomen, Betty Blanksma blijft penningmeester, Tabe Zijlstra is reserve-voorzitter en Griet Posthumus algemeen lid.
* In 2014 zijn er 2 dames overleden en is de uitvaart hiervan verzorgd. Mevr. Riemkje Overal, lid van de vereniging, geboren op 30 september 1916, en Mevr. G. Rodenhuis. Wij nemen een moment stilte in acht om deze dames te herdenken.
* Binnengekomen Stukken:
-Diverse edities van het vakblad Uitvaart
-Nieuwsbrieven, verslagen van federatie en clustervergaderingen.
Clustervergaderingen zijn een uitwisseling van respectievelijk plaatselijk verenigingsnieuws. Het overkoepelende orgaan, de federatie, heeft z’n zaken weer op orde. De vergaderingen verlopen weer soepel vergeleken bij het afgelopen jaar waarin er veel bestuurlijke reboelje was. Er zijn onder de vleugel van de Federatie 2 werkgroepen opgestart t.w. communicatie en ledenadministratie.

3. Notulen:

Het verslag van de vorige ledenvergadering werd voorgelezen door de voormalige secretaris, Gerrit van Wallinga, en goedgekeurd.

4. Financieel verslag van de penningmeester:

Een keurige uitdraai van de inkomsten en uitkomsten van onze vereniging en een overzicht van de bezittingen wordt de aanwezigen uitgereikt. Even denkt de penningmeester dat de penningen van de kaatsvereniging op de agenda staan. Nee, vanavond zit ze bij die andere vereniging waar ze de penningen van beheerd. Betty geeft uitleg aan het een en ander en vertelt ons dat het klimspaardeposito stopt en dat dit geld voorlopig op de spaarrekening is gezet. Het rente percentage is zo laag dat een aparte spaarrekening nu niet een item is. We wachten op betere tijden. Ook nemen we afscheid van de Interpolis verzekering, ooit afgesloten betreffende de inhoud van het baarhokje. Deze is overbodig geworden nadat bleek dat de kerk deze inboedel al verzekerd heeft. De kleding van de dragers en bode, ook verzekerd via Interpolis, is ondergebracht bij desbetreffenden thuis.

5. Kascommissie:

Piet Viëtor (niet aanwezig om gezondheidsredenen) en Harm Schaafsma hebben alle ins and outs van de penningen van de vereniging doorgenomen met de gewaardeerde uitleg van onze penningmeester en verklaren alles in orde te hebben bevonden. “It kloppet hielendal.” Piet Viëtor treedt af en Sjoerd v.d. Weide meldt zich voor de komende 2 jaar.

6. Voorstel ledenkorting en contributie boekjaar 2015:

Ledenkorting: € 1100, contributie volwassenen: € 20,- contributie jeugdleden: € 4,50
Voorzitter meldt dat het actuariele rapport 1100,00 adviseert. Wij houden dit bedrag aan. Ook de contributie blijft hetzelfde. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Betty Blanksma en Tabe Zijlstra. Deze hebben zich allebei herkiesbaar gesteld waar een ieder erg blij mee is. Bij acclamatie worden beide herkozen.

8. Rondvraag:

Er zijn geen vragen.
Wel is er een vraag van de firma die de graven delft. Er wordt gevraagd om andere wielen onder de kar die de materialen vervoert om een graf te delven. Naar de mening van aanwezigen zou het verstandig zijn om te kijken naar de gewicht dat de kar moet torsen. Het advies moet zijn: 2 keer rijden en de iedere keer de helft van de hoeveelheid vervoeren. Dit zal worden kortgesloten met de firma
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Wij drinken een kopje thee of koffie met wat lekkers en gaan luisteren naar de presentatie van Bonne Speerstra.

9. Presentatie:

Bonne Speerstra, 48 jaren woonachtig in de Stellingwerven heeft naast z’n werk als veekoopman een hobby ontwikkeld dankzij vrijwilligerswerk. Op een oude begraafplaats in Nijholtwolde (een bongel aan de poat van de gemeente) begon hij met het opknappen van grafmonumenten. Al snel onderzocht hij de daar verborgen familiegeschiedenissen, met soms grappige en soms diep trieste inhoud.
Wij luisteren met aandacht naar hoe het vroeger ging. De vanzelfsprekende burenplicht bij overlijden. En dat alle bezoeken en acties tijdens dit overlijden afgesloten werden met een borreltje. Dit zou een ontsmettende werking hebben.
Een bode heette leedaanzegger, er was sprake van rouwdeuren, klokken stilzetten, kleden over spiegels, hunebedden, grafheuvels en verschillende manieren om een begrafenis uit te voeren.
Grafsymbolen kwamen voorbij: treurwilg en zandloper symboliseren de eindigheid van ’t leven. De zeis staat voor magere hein of de maaier. Fakkel en vuur staan voor de wederopstanding van het leven. De afbeelding van een schedel symboliseert de betrekkelijkheid van het aardse, de slang staat voor de kringloop van het leven en de klimop verbeeldt het eeuwige leven.

Humor loopt door de gehele presentatie heen en is vooral te ervaren in de gedichten die Bonne laat zien op de entrees van kerkhoven en op diverse grafstenen.
De vergadering vraagt zich af of Hitzum ook dergelijke monumenten heeft. En zo ja, wat doen we ermee?? Sjoerd van der Weide oppert dat er wel een stukje kerkhof is om ze te bewaren om de monumenten daarna op te knappen.
De avond eindigde om 22:00 uur. Het echtpaar Speerstra kreeg een bloemetje aangeboden en een cadeaubon die zij meteen retour doen aan het nieuw- en verbouwproject van ons dorpshuis. ’n Mooi gebaar in het teken van saamhorigheid.

Comments are closed.