ledenvergadering verslag 23-02-2012

1. Bij de Opening worden de aanwezige leden en medewerkers door de voorz. Sjoerd vd.Weide welkom geheten. Hierna worden de leden die in 2011 zijn overleden herdacht : Mevr. Y. Bouwma, de heer Y. Miedema en mevr. Joh. Blanksma-Oosterhaven.
2. Vervolgens Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen belangrijke ingekomen stukken. Wel is er een afmelding van o.a. A.Miedema, die altijd de vergadering bezoekt. Tevens zijn er een paar reakties van leden welke reageren op de voorgestelde kontributie-inning.
3. De Notulen van de vorige vergadering worden door de secr. Gerrit.v.Wallinga voorgelezen. Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd. Hierna komt het
4. Financieel verslag van penningmeester Betty Blanksma-Dijkstra aan de orde. We kunnen vaststellen dat de vereniging geen onverwachte uitgaven heeft moeten doen en dat de contributie geen problemen geeft, zodat er weer een batig saldo aan de actuarieel verplichte reserves kan worden toegevoegd. De heren K. Leijenaar en Tj. Hettinga geven vervolgens
5. Verslag van de  kascommissie. Volgens deze heren ziet de boekhouding er “kreas” uit en stellen zij voor de penningmeester decharge te verlenen. De heer  H. Schukken neemt de
6  Benoeming nieuw lid kascommissie  aan als opvolger van Tj.Hettinga.
7. Vaststellen ledenkorting en contributie boekjaar 2012.
Het bestuursvoorstel:  Ledenkorting € 1000,00,
Contributie volwassenen  € 20,00 & Contributie Jeugdleden € 4,50  wordt met algemene stemmen aanvaard.
De eerste machtigingen voor Incasso van de contributie worden afgegeven. Ook zijn er een paar opmerkingen/vragen  over de inning binnengekomen. Het bestuur wil ook de mogelijkheid aanbieden dat de leden zelf de contributie gaan overmaken zonder acceptgiro. Voorwaarde is dat bij de overschrijving het lidnummer vermeld wordt.Dit is nog niet bij de leden bekend en hier ligt dus werk voor het bestuur om dit aan de leden wel bekend te maken zodat de boekingen verwerkt kunnen worden. De INCASSO en de eventuele acceptgiro zullen door Member Control verzorgd worden. Van de mogelijkheid om contant met de penningmeester af te rekenen wordt geen gebruik gemaakt. Nu de
8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar : G.v.Wallinga; zoals gewoonlijk zijn er geen tegenkandidaten bij het bestuur ingediend en wordt v. Wallinga  bij
acclamatie herbenoemd. Vervolgens stelt de voorzitter de
9. Rondvraag aan de orde. Hierbij komt de vraag of bij een begrafenis de kist niet rijdend uit de kerk kan. Dit lijkt ons bij nader inzien door de aanwezigheid van drempels en  hoogte verschillen niet wenselijk; indien op verzoek of noodzaak beschikt de bode zelf over zo’n hulpmiddel. Door verhuizing van J.de Boer en zijn echtgenote, nemen we afscheid van Jappie als drager. Deze functie heeft hij, naast bestuurslid, ruim 20 jaar vervuld. Voor de vele diensten wordt Jappie bedankt, vergezeld met een cadeaubon.   Ook komt er een voorstel om bij een nieuw graf een bordje te plaatsen met de naam van de overledene. Hierna bedankt de voorzitter bij de Sluiting de aanwezigen voor hun inbreng  en “personeel” voor hun medewerking en sluit de vergadering. Er kan nog even worden nagezeten met een “sapje”.
Het bestuur.

 

Comments are closed.