Verkeersoverlast Kerkbuurt

In juli van dit jaar werd het huisdier van het gezin van Christien Sinnema door een vrachtwagen overreden. Dat was de opmaat voor velen in de Kerkbuurt om in actie te komen, omdat feitelijk al eerder overlast van het verkeer in de Kerkbuurt werd ervaren. Er werd een brief aan de wethouder geschreven waarin de verkeersoverlast werd benoemd door vooral het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer. Er werd aangedrongen op een nieuwe ontsluitingsweg voor het agrarisch verkeer, zodat het achterliggende land en de bedrijven niet afhankelijk zouden blijven van de Kerkbuurt als enige doorgang. Dorpsbelang werd middels een afschrift in de actie gekend.

Na overleg met de gemeente heeft Dorpsbelang het voortouw genomen om te bevorderen dat er voor de problematiek een oplossing kan komen. Niet het voltallige dorpsbelang bestuur was hiermee annex vanwege het gegeven dat twee van onze bestuurders ook bewoner zijn van de Kerkbuurt. De overige bestuurders hebben een werkgroep Kerkbuurt gevormd en zijn aan de slag gegaan.

Allereerst hebben we samen met alle aanwezige Kerkbuurtbewoners in de bijeenkomst van 5 september 2018 in beeld gebracht waaruit de ervaren overlast nu feitelijk bestond. Naast geluidoverlast, trillingen in de woningen, scheuren in de muren die wellicht het gevolg zijn van het almaar zwaarder wordende landbouwverkeer is er ook angst / een gevoel van onveiligheid gegroeid onder de bewoners voor de zware voertuigen. Bovendien werd de bestrating uit de weg gedrukt en werd zo hier en daar een haag enig geweld aangedaan. De inventarisatie is op 20 september 2018 doorgezonden aan de gemeente.

Oplossing?

Op 25 oktober 2018 heeft de gemeente haar reactie gegeven in een gesprek met de werkgroep Kerkbuurt van dorpsbelang. Kort gezegd neemt de gemeente de aangereikte overlast serieus en bespreekt twee varianten voor verbetering van de Kerkbuurt alsmede een andere ontsluitingsvariant dan door de actiegroep is voorgesteld. Het is aan dorpsbelang om de oplossingsvarianten met de bewoners te bespreken en te komen tot een breed gedragen oplossing.

Op 21-11-2018 hebben we daarvoor opnieuw alle bewoners van de Kerkbuurt uitgenodigd om met hen de visie van de gemeente te bespreken. Een nieuwe ontsluitingsweg ligt bepaald niet voor de hand, gezien zeer hoge kosten, archeologisch beschermde percelen in verband met de terp waarop Hitzum is gebouwd, meerdere eigenaren van de grond. Bovendien zal die nieuwe ontsluiting door de eigenaren moeten worden bekostigd. De gemeente zal daarin geen rol spelen. Het is een oplossing op de zeer lange termijn derhalve en wie zal dat betalen als de gemeente de handen hiervan af trekt?

Heel concreet komt de gemeente wel met twee varianten voor de aanpak van de fundering van de Kerkbuurt. Het ontbreken van deze fundatie in de huidige situatie zorgt voor de overlast als trillingen en geluidoverlast. De eerste variant bestaat uit een gedegen fundatie en het terugbrengen van de huidige bestrating. In de tweede variant zal bovendien verbreed worden met een “voetpad”. Deze variant zal de veiligheid vergroten, maar zal aan een zijde van de weg tuingrond opslokken en de bestaande hagen rond de tuinen deels teniet doen.

Conclusie Kerkbuurtbewoners:

Er is niemand van de aanwezige bewoners die kiest voor de tweede variant. Unaniem wordt gekozen voor verbetering van de fundatie en opnieuw bestraten. De gemeente is op 28-11-2018 op de hoogte gebracht van deze uitdrukkelijke conclusie van de Kerkbuurtbewoners. Nu maar vertrouwen op een spoedige besluitvorming van de gemeente

Comments are closed.