Doarpshûs

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten.

Er is toen een commissie uit een drietal bewoners gestart met het uitzoeken om van het kerkelijk gebouw een dorpshuis te realiseren. De eerste begroting kwam op        fl. 1.797,00. Er werd een bazaar georganiseerd die fl.1.010,65 opbracht. De kerkenraad staat voor fl.1.000,00. Ook blijft de kerkenraad eigenaar en verantwoordelijk voor de verbouw. In november 1950 is men hiermee begonnen. Het kerkelijk gebouw kon nu gebruikt worden als centrum voor het Hitzummer verenigingsleven. De tijd gaat door en na 20 jaar ziet men dat de “ald skoalle” niet meer voldoet aan de eisen des tijds. Het wordt tijd om van kerkelijk gebouw naar dorpshuis te gaan. De oprichtingsvergadering is op 7 november 1970. Van alle verenigingen die Hitzum rijk was, werd 1 bestuurslid verkozen om die vereniging te vertegenwoordigen in het dorpshuis bestuur. Ook moest men, volgens de statuten, rekening houden met dat alle gezindten vertegenwoordigd waren in het bestuur. 

Stichting Dorpshuis is 28 januari 1971 bij akte officieel opgericht. De stichting heeft als doel: “het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het totale dorps- en verenigingsleven.”  Het gebouw werd aangepast, de totale kosten kwamen op fl. 46.500,00. In het begin was er een betaalde kracht, 60 % werd betaald door het dorpshuis en 40 % door de kerk. Dit is jaren goed gegaan totdat dit te duur werd. De vrijwilligers kwamen. Heel veel dank is verschuldigd aan Sijtze en Geesje Rienstra – Seubers die dit meer dan 25 jaar hebben gedaan met alle inzet.

In 1993 werd het platte dak vervangen om een zolderruimte te creëren, de gaskachels werden vervangen door centrale verwarming en er werd een nieuwe keuken geplaatst. Wat een verbetering. Opnieuw zijn er plannen voor de volgende verbouwing. Alle verenigingen hebben inspraak, hun wensen zijn kenbaar maken. Met name de Kaatsvereniging vraagt naar kleedruimte De plannen worden gesmeed, rekenwerk wordt gedaan, subsidies aangevraagd, vrijwilligers geregeld. Het lijkt goed te gaan en we kunnen starten met de verbouw. Het is 1999 als het dorpshuis door de Hitzummer bewoners opnieuw grondig wordt verbouwd. Een begroting van fl. 440.000,00. Zo zijn er nu twee kleedkamers, drie aparte ruimtes waarvan een met een beweegbaar podium. De drie zalen kunnen apart van elkaar worden verhuurt voor vergaderingen of feesten. Het aantal activiteiten stijgt.

Het is 2014 als het dorpshuis weer wil gaan verbouwen. Opnieuw in samenwerking met de kaatsvereniging. De dorpsgemeenschap wordt gevraagd mee te denken over hoe het er uit kan komen te zien. De kantine op het kaatsveld moet vervangen worden en de garages eigenlijk gesloopt. Met deze wensen wordt een plan opgesteld dat gebruikt moet worden voor het aanvragen van subsidies. Er stond opnieuw veel werk aan te komen, waarvan we hoopten dat het de leefbaarheid van Hitzum ten goede zou komen. De sociale cohesie kan omhoog. Commissies worden  ingesteld: subsidies aangevraagd; deze commissie is alleen al een jaar bezig om alle fondsen aan te schrijven die een subsidie zouden willen geven aan een van de 5 pijlers die in het bouwplan zijn beschreven. Zoals alle andere verbouwingen komt ook deze weer klaar; slopen, opruimen, timmeren, installatie werk, schilderen, kleur en fleur, opening.

Het is weer gelukt met een begroting van € 500.000,00.

We zijn weer klaar voor de komende jaren en we hopen dan ook dat er vele gezellige, sociale en goede momenten mogen komen in: “Us Doarpshûs”.

Stichting Dorpshuis is in januari 1971 bij akte officieel opgericht. De stichting heeft als doel: “het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het totale dorps- en verenigingsleven.”

In 1999 is het dorpshuis door de Hitzumer bewoners grondig verbouwd. Zo heeft het dorpshuis nu twee kleedkamers, drie aparte ruimtes en een beweegbaar podium. De drie zalen kunnen apart van elkaar worden verhuurt voor onder andere vergaderingen of feesten.

Het algemeen bestuur, dat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaat uit een afgevaardigde van de verenigingen die in Hitzum actief zijn namelijk: kerkvoogdij, ijsclub, toneel, begrafenisvereniging, reisvereniging, dorpsbelang, sovo en gym 50+, kaatsvereniging, biljartvereniging, jeugdclub (vacant) en VVH (vacant).
Nieuwe verenigingen kunnen/ mogen een aanvraag doen naar het bestuur om participerend lid te worden. Ook het bestuur kan nog een aantal mensen vragen om op persoonlijke titel zitting te nemen in het algemeen bestuur.

In het winterseizoen organiseert het dorpshuis een kaart en spelavond op de donderdag- avond en worden er muziekavonden georganiseerd. Ook andere initiatieven van dorpsbewoners zijn van harte welkom.
De stichting kent geen hoofdelijk lidmaatschap, maar men kan natuurlijk wel donateur worden. Voor algemene info kunt u bellen naar het dorpshuis
0517-452248 of b.g.g. naar 0517-452750