Doarpshûs

De geschiedenis van: “Stichting Dorpshuis Hitzum”.

De “Ald skoalle” werd jaren door de Kerkelijke gemeenschap van Hitzum gebruikt om vergaderingen te houden. Vanaf ongeveer 1948 werd het gebouw ook toegankelijk voor niet kerkelijke activiteiten.

Er is toen een commissie uit een drietal bewoners gestart met het uitzoeken om van het kerkelijk gebouw een dorpshuis te realiseren. De eerste begroting kwam op        fl. 1.797,00. Er werd een bazaar georganiseerd die fl.1.010,65 opbracht. De kerkenraad staat voor fl.1.000,00. De kerkenraad blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de verbouw. In november 1950 is begonnen met de verbouw. Het kerkelijk gebouw kon nu gebruikt worden als centrum voor het Hitzummer verenigingsleven. De tijd gaat door en na 20 jaar ziet men dat de “ald skoalle” niet meer voldoet aan de eisen des tijds. Het wordt tijd om van kerkelijk gebouw naar dorpshuis te gaan. De oprichtingsvergadering is op 7 november 1970. Van alle verenigingen die Hitzum rijk was, werd 1 bestuurslid verkozen om die vereniging te vertegenwoordigen in het dorpshuis bestuur. Ook moest men rekening houden met dat alle gezindten vertegenwoordigd waren in het bestuur. 

Stichting Dorpshuis is 28 januari 1971 bij akte officieel opgericht. De stichting heeft als doel: “het instandhouden en exploiteren van het dorpshuis ten dienste van het totale dorps- en verenigingsleven.”  Het gebouw werd aangepast, de totale kosten kwamen op fl. 46.500,00. In het begin was er een betaalde kracht, 60 % werd betaald door het dorpshuis en 40 % door de kerk. Dit is jaren goed gegaan totdat dit te duur werd. De vrijwilligers kwamen. Veel dank is verschuldigd aan Sijtze en Geesje Rienstra – Seubers die dit meer dan 25 jaar hebben gedaan met alle inzet.

In 1993 werd het platte dak vervangen om een zolderruimte te creëren, de gaskachels werden vervangen door centrale verwarming en er werd een nieuwe keuken geplaatst. Wat een verbetering. Opnieuw zijn er plannen voor de volgende verbouwing. Alle verenigingen hebben inspraak, hun wensen zijn kenbaar maken. De plannen worden gesmeed, rekenwerk wordt gedaan, subsidies aangevraagd, vrijwilligers geregeld. Het lijkt goed te gaan en we kunnen starten met de verbouw. Het is dan 1999 als het dorpshuis door de Hitzummer bewoners opnieuw grondig wordt verbouwd. Een begroting van fl. 440.000,00. Zo heeft het dorpshuis nu twee kleedkamers, drie aparte ruimtes en een beweegbaar podium. De drie zalen kunnen apart van elkaar worden verhuurt voor onder andere vergaderingen of feesten. Het aantal activiteiten stijgt.

Het is 2014 als het dorpshuis wil weer gaan verbouwen. Nu opnieuw weer in samenwerking met de kaatsvereniging. De kantine op het kaatsveld moet vervangen worden en de garages worden gesloopt. De dorpsgemeenschap wordt gevraagd mee te denken over hoe het er uit kan komen te zien. Met deze wensen wordt een plan opgesteld die gebruikt moet worden voor het aanvragen van subsidies. Er stond opnieuw veel werk aan te komen, waarvan we hoopten dat het de leefbaarheid van Hitzum ten goede zou komen. De sociale cohesie kan omhoog. Commissies worden  ingesteld: subsidies aangevraagd; deze commissie is alleen al een jaar bezig om alle fondsen aan te schrijven die een subsidie zouden willen geven aan een van de 5 pijlers die in het bouwplan zijn beschreven. Zoals alle andere verbouwingen komt ook deze weer klaar; slopen, opruimen, timmeren, installatie werk, schilderen, kleur en fleur, opening.

Het is weer gelukt met een begroting van € 500.000,00.

We zijn weer klaar voor de komende jaren en we hopen dan ook dat er vele gezellige, sociale en goede momenten mogen komen in: “Us Doarpshûs”.