Stichting Yn ‘e Lijte

“Yn ‘e lijte”  is een stichting die de ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend heeft gekregen. Tijdens de oprichting is er een kennismakingsbrief uitgegaan met een korte uitleg en informatie over het doel van de stichting. Met dit artikel proberen wij de stichting nog een keer bij u onder de aandacht te brengen en noemen wij de projecten die voor steunverlening in aanmerking kwamen.

Het doel van de stichting is het vergroten van de leefbaarheid in en rond het dorp Hitzum. De stichting tracht haar doel te bereiken door het financieel steunen van activiteiten en projecten in het werkgebied. Het geografische werkgebied van de stichting omvat het dorp Hitzum en de directe omgeving.

De stichting ontvangt financiële middelen van derden. Financiële steunverleningen uit naam van de stichting worden beoordeeld door het bestuur. De basis voor de steunverlening is een schriftelijk verzoek aan de secretaris van de stichting, Betty Blanksma. Dit verzoek wordt afgezet tegen onze thema’s:

a. leefbaarheid (voor oud en jong);
b. saamhorigheidsbevorderend (binding dorpsgemeenschap);
c. voorzieningen met een dorpsbelang (bij voorkeur een direct belang);
d. dorpsevenementen/activiteiten (sportief, cultureel, sociaal en maatschappelijk);
e. veiligheid;
f. jeugd.

U herkent in de thema’s misschien de geest van de Dorpsvisie 2020. Dit is geen toeval maar een bewuste keuze. Indien u meer over de dorpsvisie wilt lezen kan dit via de website Hitzum.com (onder de knop “ Dorpsbelang – dorpsvisie 2020” ).

Wie kan er een aanvraag indienen?
Dat bent u. Met een goede onderbouwing, inclusief financieel inzicht, kan iedere particulier, vereniging en stichting met een verzoek tot steunverlening komen. U krijgt vervolgens binnen afzienbare tijd een schriftelijke uitslag van uw verzoek.

Wat doen we niet. De stichting mengt zich niet met commerciële, politieke en/of kerkelijke belangen.

Om u een idee te geven volgen de projecten die voor steunverlening in aanmerking kwamen:

 • Een donatie aan de VVH i.v.m. een niet sluitende begroting van het dorpsfeest 2009
 • Een sponsoring van de aanschaf van eenheidstenues voor de Ald-Meiers Partij
 • Een donatie voor het initiatief “uit eten in eigen dorp” seizoen 2010/2011 van het dorpsbelang
 • Financiële bijdrage nieuwkomersavond Dorpsbelang
 • Financiële bijdrage aanschaf apparatuur Digitaal Dorpsarchief Dorpsbelang
 • Financiële bijdrage nieuwe Hitzumer website
 • Financiële bijdrage dorpsrevue 2011
 • Financiële bijdrage dorpsreünie 24 september 2011
 • Participeren in verbetering Kerkbuurt (o.a. 2 x boombank)
 • Financiering speeltoestel op It Boartersplak
 • Een donatie aan de kaatsvereniging i.v.m. nieuw hekwerk Feikemastraat
 • Financiële bijdrage verbouw dorpshuis/kaatskantine o.a. in de vorm van een lening.
 • Financiële bijdrage gymclub Nocht en Wille
 • Financiële bijdrage SoVO
 • Financiële bijdrage ‘De historische Hitzumer Boomgaard herleeft’ Dorpsbelang
 • Financiële bijdrage Hitzumer dorpsvlaggen
 • Financiële bijdrage activiteiten dorpsbelang
 • Financiering drie dorps-informatieborden
 • Financiële bijdrage AED
 • Financiële bijdrage project herinrichting Hoofdweg Dl.1 Dorpsbelang
 • Financiële bijdrage nieuwe geluidsinstallatie kaatsvereniging
 • Financiële bijdrage SoVO (2)
 • Financiële bijdrage project herinrichting Hoofdweg Dl.2 Dorpsbelang
 • Financiële bijdrage project herinrichting Hoofdweg, aanleg spoorrails
 • Financiële bijdrage Openluchtbioscoopavond
 • Financële bijdrage project Werkgroep Bioferskaat (Dorpsbelang)

Financiën
Voor de gehele openheid van onze financiën hierbij de overzichten over de jaren
2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Kernboodschap
Indien u een goed initiatief hebt en de financiering niet rond krijgt kunt u ons benaderen op voorwaarde dat uw project of activiteit past binnen onze thema’s en valt in het werkgebied.

De stichting handelt naar de door haar geschreven Beleidsvisie.

Publicatieplicht
Voor de gehele openheid van de stichting hieronder het standaardformulier publicatieplicht:
Formulier publicatieplicht

Bestuursleden:
Art van Beekhuizen – voorzitter
Betty Blanksma – secretaris
Cor Pasma – penningmeester
Anke Zijlstra
Jan Sjirk Giliam
Johannes Hettinga

Secretariaat:
mevr. B. Blanksma-Dijkstra
Oude Weg 3, 8805 TL  Hitzum. 
Tel. 0517-452726
E: ynelijte@hitzum.com     


  Fiscaalno. 8202.09.028 
  K.v.K.: 01141153