Dorpsvisie 2020

Beste dorpsbewoners,

De werkgroep dorpsvisie ressorterend onder de vereniging Dorpsbelang wil u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken betreffende de nieuwe dorpsvisie.
Er is in het najaar gelegenheid geweest om te reageren op de visie die aan het dorp is gepresenteerd. Van die gelegenheid hebben een tal van dorpsbewoners gebruik gemaakt in de vorm van een schriftelijke inbreng. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de visie en in een notitie zienswijzen. Op de respectievelijke zienswijzen gaat de werkgroep in een schrijven aan desbetreffende reageren. De notitie zienswijzen en de reactie van de werkgroep wordt toegevoegd aan de dorpsvisie en de dorpskwaliteitenvisie.

De werkgroep overhandigt op de a.s. ledenvergadering de dorpsvisie en de dorpskwaliteitenvisie aan het bestuur van dorpsbelang. Er volgt daarna nog het officiële aanbieden van de dorpsvisie en het dorpskwaliteitenvisie aan burgemeester en wethouders.

De dorpsvisie, dorpskwaliteitenvisie, de notitie zienswijzen en de reactie van de werkgroep wordt gezamenlijk opgestuurd naar de gemeenteraad. Het opgestuurde geheel wordt in een raadsvergadering besproken en behandeld. De raad komt vervolgens met een reactie, eventuele aanbevelingen en aandachtspuntenWanneer het gehele traject klaar is, ligt er een veelbesproken, gedegen boekwerk op tafel. Een waardevol document dat nog jaren mee zal gaan als leidraad bij het ontwikkelen en invullen van de leefomgeving van de inwoners van Hitzum.

dorpsvisie 2020
dorpskwaliteitenvisied