Dorpsbelang

Stichting Dorpsbelang is een autonoom orgaan met een eigen bestuur en zij heeft als doelstelling het behartigen van materiële en immateriële belangen van het dorp en haar bewoners. Het behartigen van de belangen van het dorp en haar bewoners kan de volgende gebieden omvatten: milieu, verkeer, voorzieningen, toerisme, sociale, culturele, cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten en planologie. Bij sommige activiteiten vindt zelfs een uitstapje over de landsgrens plaats.Om bovenstaande een goede invulling te kunnen geven, is een bestuur bestaande uit gedreven mensen van belang. Er wordt veel overlegd en er vinden diverse interacties plaats tussen het bestuur en de dorpsbewoners en de diverse (overheids)instanties. Daarom is een goede communicatie en het behoud ervan van groot belang. Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp:

  • We moeten de vinger aan de pols houden door kleine buurtonderzoeken te organiseren in de vorm van keukentafelgesprekken. Dit is een wens van meer dan de helft van de dorpsbewoners. Hierdoor komen de meer specifieke knelpunten te voorschijn. De ervaring is dat deze gesprekken het meedenken en de sociale betrokkenheid van bewoners stimuleren.
  • Het voortzetten van het eens in de vijf jaar een kennismakingsavond organiseren om nieuwe bewoners bij het dorpsleven te betrekken.
  • Bij het nemen van besluiten die het dorp betreffen dient de nieuw ontwikkelde visie als leidraad te dienen. Deze visie heeft immers een breed draagvlak onder de bevolking van Hitzum.

Elke 1e woensdag van de maand komt Dorpsbelang bijeen in ‘Us Doarpshûs’.

Dorpsbewoners kunnen om 20.00 uur naar deze vergadering komen met ideeën, vragen of knelpunten. (Voor de juiste data, zie: Dorpsbelang, Laatste nieuws)

In 2007 is Hitzum Dorpsvisie 2020 tot stand gekomen. Het is de taak van Dorpsbelang het initiatief te nemen deze plannen en wensen geleidelijk te realiseren.

Verdere activiteiten van Dorpsbelang zijn o.a.:

  • Algemene ledenvergadering in maart;
  • Hitzumer Jeu de boules kampioenschappen voor iedereen vanaf 12 jaar;
  • 2 maal ‘Uit eten in eigen dorp’ (winterseizoen).

Lidmaatschap:
De contributie van Dorpsbelang bedraagt € 4,- p.p.(v.a. 18 jaar)

Bestuursleden gezocht:
Voor het compleet maken van het bestuur zijn wij nog op zoek naar Hitzumers die mee willen beslissen over belangrijke (dorps)zaken. Neem even contact op met onderstaande bestuursleden. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitterJaneth ElslooDs Dijkstraweg 28mailen
secretarisvacantmailen
penningm.Nico v BaarsenBinnenpad 3mailen
bestuurslidNelly BruningKerkbuurt 32mailen
bestuurslidAnita de HeijMolenweg 1mailen
bestuurslidJan Tsjeard HoekstraDs Dijkstraweg 22mailen

Postadres:
Kerkbuurt 4, 8805 TH  Hitzum