Auteur: Redactie

Geen Ald-Meiers Partij in 2020

We hebben de afgelopen maanden gezocht naar mogelijkheden de Ald-Meiers Partij in dit door Covid-19 zo geplaagde jaar 2020 verantwoord door te laten gaan. Diverse opties hebben we onder de loep genomen, als datum op de wedstrijdagenda stond reeds 26 september (onder voorbehoud)… Na lang wikken en wegen hebben we, tot onze spijt, in een…
Lees verder


juli 26, 2020 0

Doarpshûs Hitsum is der wer klear foar!

In stikje ut de nijsbrief Dorpen en Wijken fan de gemeente Waadhoeke. Wy binne frege troch de gemeente om in stikje te skriuwen foar dizze nijsbrief. Doarpshûs Hitsum lit graach witte hoe as wy dizze nuvere firustiid belibje. Dat it allegear oars is yn dizze Covid -19 tiid, is wat wy allegear tige fiele. Hjir…
Lees verder


juni 22, 2020 0

Hitsumer om útens yn it nijs!

“Yn New York wennet Lizabeth Dijkstra. Se komt oarspronklik fan Hitsum, mar wennet al fjouwer jier yn ‘the Big Apple’. Se promovearret yn de filosofy op it ûnderwerp morele ferantwurdlikheid fan de minske yn relaasje mei keunstmjittige yntelliginsje. Se folget de protesten yn har stêd en de rest fan it lân bot en praat mei…
Lees verder


juni 9, 2020 0