BOEREKOAL STAMPPOT SJONGE

BOEREKOAL STAMPPOT SJONGE

januari 6, 2019 Niet gecategoriseerd 0

19 JANUARI 2019 om
18.00 OERE

Per persoan wurdt in bydrage frege fan € 10,00

Opjaan foar 15 jan.  by

Nelly Bruning:                       hettinga-bruning@hotmail.com  –  0517-452473
Sjoerd v.d. Weide:                sjvdweide@home.nl                   –  0517-452521