Mienskip op en top

Mienskip op en top

januari 29, 2022 Niet gecategoriseerd 0

“De lêste sneon fan jannewaris binne Tabe Kramer, Hans Nauta, Sieberen Plat en Gerke Witteveen yn’t spier west. It âld papier stie wer oan ‘e dyk. In prachtige wize om minsken by inoar te bringen en ús ferienings te stypjen! Mienskip op en top!”

De kommende moannen wurd it âld papier ophelle op:

  • 26 febrewaris
  • 26 maart
  • 30 april
  • 28 maaie
  • 25 juny
  • 30 july