Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KV de Eendracht

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KV de Eendracht

maart 18, 2022 Niet gecategoriseerd 0

Via deze weg willen we de leden van KV de Eendracht uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 maart 2022, ’s avonds 20.00 uur in de Boppeslach.

Zet de datum in de agenda, de agenda is hieronder toegevoegd.

Mochten er nog bespreekpunten vanuit jou zijn of wil je je opgeven als kandidaat bestuur, horen we dat graag.

Vanaf 20.00 uur zijn jullie van harte welkom in de Boppeslach in Us Doarpshûs.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 20 augustus 2020 + jaarverslag KV 2020 en 2021
 4. Verslag Ald-Meiers commissie 2021
 5. Financiën + verslag kascommissie
 6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar KV-bestuur:      –  Bauke de Jong

Formele bekrachtiging toetreding bestuur:      –  Gerard Gall
Aftredend en herkiesbaar AMP:                            –  
Benoeming Ald-Meiers commissie:                       –

Er is zeer dringend uitbreiding van het KV-bestuur met minimaal 2 bestuursleden nodig.

Kandidaten kunnen zich tot zaterdag 26 maart 20:00 uur melden bij Nico van Baarsen. Tel. 0517 452547 of via de mail naar n.vanbaarsen@outlook.com

 1. Pauze: koffie met …
 2. Competitiekaatsen
 3. Concept wedstrijdagenda 2022.

    Zat. 21 mei                   eerste ledenwedstrijd “Harm Buren partij”.
    Zat. 28 mei                   pearke keatsen ( minimaal 1 lid en 1 dame per partuur )
    Zat. 18 juni                   Jubileumpartij 125 jr KNKB ( voor ons nog niet vastgesteld )
    Zon. 19 juni                  KNKB meisjes pupillen A + B

    Zat. 9 juli                       Ouder Kind kaatsen

    Zat. 6 augustus           KNKB Ald-Meiers Partij
    Zat. 13 augustus         KNKB schoolmeisjes A en B

    Zat. 27 augustus         tweede ledenwedstrijd / barbecue partij    Vrij. 9 september      Nachtkaatsen

                    De Witteveenpartij is nog niet vastgesteld / dit jaar geen federatiewedstrijd

 1. KNKB nieuws (diverse onderwerpen: o.a. meerdere parturen op de Ald-Meiers Partij ).
 2. Federatie nieuws
 3. Rondvraag
 4. Sluiting