Update herinrichting Feikemastraat, Kerkbuurt, Hoofdweg

Update herinrichting Feikemastraat, Kerkbuurt, Hoofdweg

oktober 1, 2020 Niet gecategoriseerd 0

Hitzum 28 september 2020: nieuws van Dorpsbelang betreffende herinrichting straten in Hitzum.

Terugblik en laatste fase

In 2018 werd er nog druk overlegd met de gemeente over de plannen van de Hoofdweg, toen zich op de Kerkbuurt een incident, het overrijden van een poes, voordeed. Dit was voor vele aanwonenden aanleiding hun ongenoegen / bezwaren over de straat en het verkeer bij de gemeente en dorpsbelang te melden.

De gemeente heeft dorpsbelang gevraagd de bezwaren te inventariseren. Op 5 september 2018 is er overleg geweest met de aanwonenden en dorpsbelang.  De bezwaren die door de aanwonenden zijn toegelicht op die bijeenkomst zijn door dorpsbelang aan de gemeente doorgegeven.

Het probleem is zeer serieus door de gemeente behandeld en op 21 november 2018 kon een tweede overleg plaats vinden. Hierin heeft dorpsbelang met de aanwonenden opties van de gemeente besproken over hoe de weg ingericht kon worden. Aan het eind van de avond was er een overeenstemming om de weg te herstraten zoals hij was met een goede fundering eronder.

Deze uitkomst is door dorpsbelang aan de gemeente teruggegeven. Hiermee was de rol van dorpsbelang, het inventariseren en voorleggen opties, tav de Kerkbuurt klaar. De gemeente heeft het besluit / keus van de aanwonenden overgenomen en is verantwoordelijk voor het uitvoeren hiervan als opdrachtgever. Dorpsbelang heeft dus ook geen definitieve schetsen van de Kerkbuurt gezien.  Hoofdweg richting Kerkbuurt tot aan het dorpshuis is onderdeel van het plan Hoofdweg.

Voor de uitvoering van het herstraten was een toezegging gedaan door de gemeente dit in 2019 te realiseren. Voordat deze realisatie uitvoerbaar was, is er gekeken naar de afwatering van hemelwater en het riool. Conclusie van de gemeente: Ook de Feikemastraat werd meegenomen in het herstraten, zodat daar het riool aangepakt kon worden.

In de tussentijd voorjaar 2019 was er groen licht om de starten met de bouw van De Hemmemastee,

en zou begonnen worden met de werkzaamheden Kerkbuurt, Feikemastraat. Om geen risico te lopen dat het dorp qua straten een bouwput zou zijn rondom de AMP,  is er door dorpsbelang een verzoek ingediend om in september met de werkzaamheden te beginnen. Helaas kwam de Pfas -affaire om de hoek kijken en werden er geen wegwerkzaamheden meer uitgevoerd. Het afvoeren van grond was niet mogelijk en dit was noodzakelijk bij de Feikemastraat. Wachten.

Ondertussen was er nog steeds overleg over de Hoofdweg.

De vertraging door de Pfas-affaire heeft de gemeente, opdrachtgever van het geheel, besloten alle straten in 1 keer aan te pakken. De start van de werkzaamheden lag na de winter, ongeveer maart 2020. De werkzaamheden aan de Feikemastraat waren begonnen en werden ook weer stilgelegd: Corona.

De vertragingen gaf dorpsbelang nog een mogelijkheid om subsidie aan te vragen om het deel, het oude spoor, waar in eerste instantie geen budget voor was, toch te kunnen realiseren.

Vanuit het dorpenfonds werd een behoorlijk bedrag aan subsidie toegekend. Dit was nog niet toereikend. Yn `e Lyte heeft het met een donatie mede mogelijk gemaakt om dit plan verder uit te werken. In gesprek met de gemeente en overleg met de uitvoerder Visser werd duidelijk dat deze werkzaamheden meegenomen konden worden in het geheel. Eind mei moest dit nog voorgelegd worden aan B en W, en is goedkeuring voor het gehele traject gegeven. De werkzaamheden aan de Hoofdweg werden met dit besluit uitgebreid.

Hier stopt de informatie over de uitvoering van de Hoofdweg bij dorpsbelang, totdat er voor de vakantie borden langs de weg geplaatst waren: weg afgesloten van 11 augustus tot eind oktober.

Deze aankondiging zorgde voor de nodige vragen zowel bij inwoners, bedrijven als bij dorpsbelang.

Hoe zit het met openbaar vervoer en hulpdiensten in die periode en wat betekent dit voor het dorp.

Dorpsbelang heeft in de bouwvak alle moeite gedaan duidelijkheid te krijgen. Helaas was er in de vakantieperiode niemand aanwezig die hier antwoord op kon geven, er was geen taakwaarneming. We konden dus alleen wachten tot 11 augustus, de dag dat de werkzaamheden zouden beginnen.

De verdere informatie over de werkzaamheden zou net als op de Kerkbuurt en Feikemastraat door Joost Visser gedaan worden. Deze informatie is zeer summier geweest gezien de impact die de werkzaamheden aan de Hoofdweg teweeg hebben gebracht.

Er zijn bij dorpsbelang signalen vernomen dat er veel vragen zijn rondom de uitvoering van alle werkzaamheden, met name de traagheid.  Wij hebben begrepen dat er door inwoners aan de bel getrokken is met vragen ed. bij de gemeente, prima, de gemeente is de opdrachtgever. Wilt u uw bezwaren nog kenbaar maken aan dorpsbelang dan horen we dat graag.

Gelukkig staat nu de laatste fase er aan te komen die er als volgt uitziet:

De planning / afronding van alle werkzaamheden staat nog steeds op eind oktober volgens uitvoerder Joost Visser. Een exacte datum is moeilijk aan te geven laten ze weten.

Als de Hoofdweg klaar is, wordt er aan de Noorderbuurt en de inrit aan de Hoofdweg 16/18 nog straatwerk aangebracht.

Na deze werkzaamheden wordt het riool vergroot aan de Ds. Dijkstraweg ( vanaf de Feikemastraat richting rioolgemaal) en wordt het laatste stuk van de Feikemastraat bestraat.

Wat speelt er nu nog:

De Hoofdwegbeplanting is nu nog aan de orde. Het is gebleken dat kabels en leidingen in de grond het noodzakelijk maken opnieuw overleg te hebben over de mogelijkheden “Hitzum in het groen” terug te brengen. Het overleg met de gemeente zal waarschijnlijk in week 41 plaats vinden. De uitkomst ervan zullen we weer via Hitzum.com communiceren.

Dorpsbelang